IMMAGIN/AREA
Alfabeto potenziale
di
Gian Paolo Roffi